Sme EPS Slovensko - dynamicky   sa rozvíjajúca spoločnosť. Vďaka technickému, technologickému, personálnemu, laboratórnemu, výskumnému i odbornéhomu know-how patríme medzi popredné spoločnosti v kvalite a rýchlosti prác pri primeraných nákladoch. Našou hlavnou špecializáciou sú prieskumy a odstraňovanie starých ekologických záťaží a havárií, hlavne bioremediáciou. Ponúkame vysokú kvalitu služieb, flexibilitu a orientáciu na špecifické problémy v ochrane a tvorbe životného prostredia. Využívame bohaté skúsenosti partnerskej spoločnosti EPS biotechnology, s.r.o. (CZ) a disponujeme schválenými bioremediačnými technológiami umožňujúcimi realizovanie bioremediačných prác priamo v areáli producenta znečistenia (in situ), ale aj na zabezpečených biodegradačných plochách určených na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (ex situ).
Sledujeme jednoduchý cieľ - najlepšie riešenie ochrany životného prostredia.
Dokážeme presne analyzovať problémy životného prostredia.
Naše špičkové remediačné technológie
a skúsenosti riešia konkrétne problémy.
INOVATÍVNA TECHNOLÓGIA EPS FTALÁTY
využíva aktivity konkrétneho kontaminantu degradujúceho alochtónneho mikroorganizmu ku konverzii kontaminujúcich látok na zlúčeniny, ktoré nie sú škodlivé životnému prostrediu ani človeku.
Praktické skúsenosti a Aktuálny Vývoj  sanácií znečistených území

Oboznámenie sa s aktuálnymi možnosťami, výsledkami a vývojom sanačných technológií v rámci sanácií znečistených území. Praktické skúsenosti ich uplatnenia v petrochemickom priemysle. Súčasné poznatky a stav v rámci programu Veda a Inovácie s prihliadnutím na možnosti vzájomnej spolupráce vo výskume.
od laboratória k lokalite, od myšlienky k technológii
EPS Slovensko, s.r.o.