Sme EPS Slovensko - dynamicky   sa rozvíjajúca spoločnosť. Vďaka technickému, technologickému, personálnemu, laboratórnemu, výskumnému i odbornéhomu know-how patríme medzi popredné spoločnosti v kvalite a rýchlosti prác pri primeraných nákladoch. Našou hlavnou špecializáciou sú prieskumy a odstraňovanie starých ekologických záťaží a havárií, hlavne bioremediáciou. Ponúkame vysokú kvalitu služieb, flexibilitu a orientáciu na špecifické problémy v ochrane a tvorbe životného prostredia. Využívame bohaté skúsenosti partnerskej spoločnosti EPS biotechnology, s.r.o. (CZ) a disponujeme schválenými bioremediačnými technológiami umožňujúcimi realizovanie bioremediačných prác priamo v areáli producenta znečistenia (in situ), ale aj na zabezpečených biodegradačných plochách určených na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (ex situ).
Sledujeme jednoduchý cieľ - najlepšie riešenie ochrany životného prostredia.
Dokážeme presne analyzovať problémy životného prostredia.
Naše špičkové remediačné technológie
a skúsenosti riešia konkrétne problémy.
INOVATÍVNA TECHNOLÓGIA EPS FTALÁTY
využíva aktivity konkrétneho kontaminantu degradujúceho alochtónneho mikroorganizmu ku konverzii kontaminujúcich látok na zlúčeniny, ktoré nie sú škodlivé životnému prostrediu ani človeku.
Sanačné technológie so spojením viacerých nástrojov technickej ochrany životného prostredia. Po identifikácii a hodnotení environmentálnych rizík, po vyhodnotení analýz rizika prichádza k návrhu cieľov sanácie environmentálnej záťaže a k ich samotnej realizácii. Seminár je zameraný na praktické príklady zo sanácie znečistených území z pohľadu objednávateľov, zhotoviteľov a oponentov.
od laboratória k lokalite, od myšlienky k technológii