INOVATÍVNA TECHNOLÓGIA EPS FTALÁTY

využíva aktivity konkrétneho kontaminantu degradujúceho alochtónneho mikroorganizmu ku konverzii kontaminujúcich látok na zlúčeniny, ktoré nie sú škodlivé životnému prostrediu ani človeku.
Program seminára:

Oboznámenie sa s požiadavkami novej smernice na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia a princípy hodnotenia rizík. Zásady identifikácie rizika, hodnotenia environmentálnych rizík, stanovenia cieľov sanácie geologického prostredia alebo sanácie environmentálnej záťaže a vyhodnotenia analýzy rizika znečisteného územia. Rozbor existujúceho a potenciálneho rizika na zdravie človeka a/alebo životné prostredie. Praktické skúsenosti z prieskumov, monitoringu a analýzy rizika z pohľadu zadávateľov, spracovateľov a oponentov.
SANÁCIE V TEÓRII A PRAXI

Vzdelávací seminár s témou Analýza rizika znečisteného územia, Bratislava, 31. 3. 2016
Prezentačné centrum AMOS, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (PriF UK), Mlynská dolina
POZVÁNKA NA SEMINÁR

PDF, 80,3 kB
PRIHLÁŠKA

DOC, 26,5 kB
WORKSHOP – ISCO - Bratislava, 30. 3. 2017

aktuálny vývoj aplikácií ISCO a jej kombinácie
s ďalšími intenzifikačnými technológiami
POZVÁNKA NA SEMINÁR

PDF, 177 kB
Sanačné technológie so spojením viacerých nástrojov technickej ochrany životného prostredia. Po identifikácii a hodnotení environmentálnych rizík, po vyhodnotení analýz rizika prichádza k návrhu cieľov sanácie environmentálnej záťaže a k ich samotnej realizácii. Seminár je zameraný na praktické príklady zo sanácie znečistených území z pohľadu objednávateľov, zhotoviteľov a oponentov.
WORKSHOP - BRATISLAVA 12. 4. 2018

Praktické skúsenosti z prieskumov, monitoringu a sanácie znečistených území – II.

Oboznámenie sa s aktuálnou legislatívou pre oblasť environmentálnych záťaží, s požiadavkami smernice na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia a s princípmi hodnotenia rizík. Poznatky a skúsenosti zo zásad identifikácie a hodnotenia environmentálnych rizík, stanovenia cieľov sanácie environmentálnej záťaže a vyhodnotenia analýzy rizika znečisteného územia. Praktické skúsenosti z prieskumov, monitoringu a sanácie znečistených území.
POZVÁNKA NA SEMINÁR

PDF, 71 kB
WORKSHOP - KUNOVICE
6. - 7. septembra 2018


Praktické skúsenosti a Aktuálny Vývoj  sanácií znečistených území

Oboznámenie sa s aktuálnymi možnosťami, výsledkami a vývojom sanačných technológií v rámci sanácií znečistených území. Praktické skúsenosti ich uplatnenia v petrochemickom priemysle. Súčasné poznatky a stav v rámci programu Veda a Inovácie s prihliadnutím na možnosti vzájomnej spolupráce vo výskume.
POZVÁNKA NA SEMINÁR

PDF, 216 kB
WORKSHOP - Bratislava
11. apríla 2019


Program pripravujeme...
od laboratória k lokalite, od myšlienky k technológii
EPS Slovensko, s.r.o.