VÝSKUM A VÝVOJ INOVATÍVNYCH BIOTECHNOLÓGIÍ
Uvedomujeme si dôležitý význam kvalitne pracujúceho mikrobiologického laboratória, a to nielen pre vlastné sanačné práce na biotechnologickej platforme, ale aj ponukou tejto kapacity smerom k zákazníkom sa môže dosiahnuť zvýšenie kvality celého odboru aplikovaného v praxi. Spojenie laboratória a práce na lokalite by malo byť neoddeliteľnou súčasťou každého projektu, ktorý pristupuje k riešeniu škôd na životnom prostredí s víziou, aby dopad nápravných opatrení priniesol čo najmenšie vedľajšie účinky a viedol k obnoveniu prirodzených podmienok. V firemných plánoch figuruje cieľ rozšíriť súčasné priestory o vlastné nové technologické centrum s laboratóriami zameranými predovšetkým na výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia, biotechnológie a nanomateriály.
Pomocou aktivít vo výskume a vývoji sledujeme jednoduchý cieľ: dosiahnutie najlepšieho možného riešenia v ochrane životného prostredia pomocou našich skúsených pracovníkov a aj spoluprácou s významnými vedeckými pracoviskami.
 
Výskum a vývoj zohráva veľmi dôležitú úlohu v našom procese inovácií. Jej hlavnou náplňou je rozširovanie súboru poznatkov o bioremediačnom potenciáli mikroorganizmov, a to pomocou výskumnej činnosti, na základe ktorej sú vyvíjané nové technologické prístupy v bioremediačných technológiách a vnášanie stále nových inovatívnych prístupov. Inovácia vyústi do nových poznatkov a zefektívni kvalitu sanačných prác, ktoré sú predpokladom úspešnej spolupráce.
Obhospodarujeme vlastnú zbierku mikroorganizmov, ktorá obsahuje viac ako sto mikrobiálnych taxónov izolovaných z lokalít dlhodobo kontaminovaných organickými či anorganickými polutantmi. Takáto rozsiahla skupina identifikovaných a overených prokaryotických a eukaryotických mikroorganizmov s biodegradačným potenciálom voči širokej skupine kontaminantov vyskytujúcich sa v našom životnom prostredí je na území Slovenskej republiky úplne ojedinelá.
ENVIRONMENTÁLNY SERVIS
Realizujeme prieskumy znečistenia, starých ekologických záťaží a havárií. Zabezpečujeme celú škálu geologických a inžinierskych činností, ktoré sú potrebné pre komplexný a individuálny prístup ku každej lokalite.
Kontaminované lokality predstavujú významný problém v ochrane životného prostredia. Analýza rizík je jedným z nástrojov, ktoré prispievajú k nájdeniu spoločensky prijateľnej miery zdravotných a environmentálnych rizík.
Štúdia realizovateľnosti je dôležitým stupňom dokumentácie v procese hodnotenia a riadenia rizík vyplývajúcich z environmentálnych záťaží, určuje koncepciu sanačného zásahu a špecifikuje jednotlivé použitie sanačnej technológie.
PREVÁDZKA DEKONTAMINAČNÝCH PLÔCH
vzduch (kyslík) a živiny pomocou distribučného systému, ktorým sa aplikujú potrebné médiá. Bioremediácia polutantov môže byť limitovaná prítomnosťou toxických látok (vysoké koncentrácie kovov, chlóru a pod.) V prípade, že v kontaminovanom materiáli sa už vyskytuje dostatočné množstvo efektívne degradujúcich baktérií, je možné tento proces monitorovať, vyhodnocovať a eliminovať detekované limitácie ako je nedostatok kyslíka, živín, vlhkosti, teploty a pod. Cieľové limity vyplývajú podľa potrieb ďalšieho nakladania a využitia sanovaného pôvodne kontaminovaného materiálu.
 
Hlavným cieľom odstraňovania/využívania odpadov na dekontaminačných plochách
Podnikáme v oblasti dekontaminácie horninového prostredia, podzemných a povrchových vôd s cieľom nápravy životného prostredia. Neodlučiteľnou súčasťou znižovania záťaže životného prostredia v podobe antropogénnych kontaminantov je kvalifikovaná depozícia odpadu v takom stave, kedy škodlivý potenciál odpadu je znížený na najnižšiu dosiahnuteľnú hodnotu.
 
Hlavnou súčasťou je vodohospodársky zabezpečená dekontaminačná plocha s bezodtokovou zbernou nádobou pre prijímanie zrážkových vôd. Na plochu sú navážané odpady určené k biodegradácii vo vrstve umožňujúcej predpísaný priebeh dekontaminácie. Pre efektívnu bioremediáciu je nutné baktériám vytvárať vhodné podmienky, t.j. teplotu, vlhkosť,
(bioremediácie ex situ) je kvalifikovaný prístup ku spracovaniu širokého spektra odpadov na skládkových plochách, ktoré disponujú príslušným technologickým zázemím umožňujúcim aktívnu transformáciu dodanej kontaminovanej matrice v materiáli splňujúcom všetky kritéria definované legislatívnym rámcom pre jeho depozíciu.
 
Podmienkou úspechu spoločnosti v oblasti bioremediácií ex situ je tiež úzka kooperácia s vlastnými zložkami spoločnosti (hlavne s výskumom a vývojom). Existujúce technológie je nutné neustále inovovať a hľadať netradičné riešenia tak, aby bola spoločnosť konkurencieschopná. Praktickou činnosťou na dekontaminačných plochách sú získavané cenné informácie analýzou prebiehajúcich
PREVÁDZKA DEKONTAMINAČNÝCH PLÔCH
procesov, simuláciami na vzorkách z dekontaminačných plôch a výsledkom je veľmi často úzka kooperácia so zadávateľom za účelom zefektívnenia vlastnej práce.
Perfektné prevedenie bioremediačných technológií je alfou aj omegou pre výsledek celého sanačného procesu. Použitie vhodnej biotechnológie, spôsob a rozsah realizovaných prác sú navrhované a realizované vždy s ohľadom na konkrétny problém.
Intenzívne sa venujeme vývoju nových postupov a bioremediačných technológií. Vďaka tomu prinášame do praxe najnovšie poznatky výskumu a vývoja, ktoré umožnujú efektívne a rýchlejšie sanačné práce.
LABORATÓRNE SLUŽBY
Naše laboratória umožňujú realizovanie organických aj anorganických chemických analýz a ďalej mikrobiologické rozbory vody, výluhov, zemín, odpadov, kalov a sedimentov. Všetky používané metódy zodpovedajú STN normám a väčšina tiež medzinárodným normám ISO a EPA.
 
Vybavenie laboratórií spoločnosti zahrňuje:
spektrofotometre, oximetre, pH metre, konduktometre, základné laboratórne vybavenie, ďalej špeciálnu výbavu mikrobiologického laboratória (flow box, sadu zariadení určených na manometrické merania biologickej spotreby kyslíka – OxiTop, biologické termostaty, sterilizátory, autoklávy, kolóny pre modelové testy, UV žiariče, aerátory,
anaeróbne bioreaktory s príslušenstvom atď.).
 
Najcennejším zariadením vývojového strediska je mikrokultivačné zariadenie Bioscreen C, umožňujúce spracovávanie až 200 kvapalných vzoriek v jedinom okamžiku. Je to vlastne počítačom plne kontrolovaný inkubátor s integrovaným záznamovým zariadením, vybavený 8 svetelnými filtrami prepúšťajúcimi vlnové dĺžky 405 až 600 nm. Ide o veľmi citlivý prístroj umožňujúci kontinuálne, plne automatické merania a zaznamenávania turbidity kvapalných vzoriek, technicky je oveľa citlivejší ako spektrofotometer. Zariadenie je vybavené lineárnym trepaním kultivovaných vzoriek a nastavením inkubačnej teploty (od teplôt nižších ako je teplota okolitého prostredia až po teploty umožňujúce
kultivovať termofilné taxóny).
 
Okrem analytických služieb zaisťujú laboratória spoločnosti modelové skúšky rôznych technológií spracovávania organických odpadov (procesom anaeróbnej digescie), sanácie zemín a čistenie kontaminovaných vôd a vzdušnín.
 
Laboratórne pracoviská sú vybavené na realizovanie a vyhodnocovanie skúšok v nasledovných oblastiach:
 • bioremediácie kontaminovaných zemín a odpadov pomocou prokaryotických a eukaryotických preparátov, vrátane prípravy príslušných biologických preparátov
 • anaeróbne a aeróbne biologické čistenie kontaminovaných vôd
 • anaeróbne spracovávanie organických odpadov procesom biologickej digescie
 • biotechnologické spracovávanie kontaminovaných vzdušnín (biofiltre)
 • premývanie (extrakcia) kontaminovaných zemín
 • vývoj nových biotechnologických a sanačných metód
Všetky terénne merania realizujeme vlastnými prístrojmi. Ide hlavne o meranie nasledujúcich veličín:
 • pri (podzemných) vodách – hĺbka hladiny a dna, hrúbka fázy, koncentrácia O2, T, pH, Eh, vodivosť
 • pri zeminách (nesaturovaná zóna) – koncentrácia O2, CO2, CH4, NEL
LABORATÓRNE SLUŽBY
KONZULTÁCIE, PORADENSTVO
Zamestnávame odborníkov z odboru hydrogeológie, inžinierskej geológie, geochémie, anorganickej a organickej chémie, mikrobiológie a aj technických odborov s rozsiahlou a rozmanitou praxou.

Tento pestrý a dynamický kolektív odborníkov je tak schopný zákazníkovi poskytovať komplexné poradenstvo a konzultačné služby hlavne v oblastiach:
 
 • prieskum a sanácia ekologických záťaží (znečistené horninové prostredie a podzemná voda)
 • bioremediačné technológie
 • nakladanie s odpadmi
 • hydrogeologické posudky
 • štúdium realizovateľnosti
 • analýza ekologických a zdravotných rizík
Ďalej ponúkame vypracovanie prevádzkového poriadku a havarijného plánu a pod. Rešeršné činnosti špecializované na široké spektrum environmentálnych biotechnológií.
Odborný geologický dohľad

Máme bohaté skúsenosti s odborným geologickým dozorom, ktorý je využívaný ako kvalifikovaná a nezávislá kontrola realizácie sanačných projektov, rekultivačných prác, a pod. Cieľom je predovšetkým zaistenie účelného vynakladania finančných prostriedkov investora, dodržanie kvalitatívnych parametrov diela, dodržanie postupov podľa schváleného projektu prác a splnenia požiadaviek relevantných legislatívnych a technických noriem. Expertný dohľad vykonávame nad súborom činností vo veľkých priemyslových areáloch i na jednotlivých lokalitách. Ide o veľmi zodpovednú a odbornú činnosť.
Podľa zákona 569/2007 Z.z.  je odborný geologický dohľad kontrola vykonávania geologických prác nezávislou fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá má geologické oprávnenie na vykonávanie geologických prác. Objednávateľ geologickej úlohy má podľa tohto zákona zabezpečiť odborný geologický dohľad. Osoba vykonávajúca odborný geologický dohľad vypracúva správy o priebehu vykonávania geologickej úlohy a po ukončení geologickej úlohy vypracúva správu o dosiahnutí cieľov geologickej úlohy, ktorú odovzdáva objednávateľovi.
KONZULTÁCIE, PORADENSTVO
SANÁCIE KONTAMINOVANÝCH LOKALÍT in situ
Problémy spojené so životným prostredím a ekológiou sú stále častejšie diskutované nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Znečisťovanie životného prostredia je spôsobené hlavne činnosťou človeka, väčšími životnými nárokmi a vývojom ľudskej civilizácie. Tak isto ako voda aj pôda je v podstate neobnoviteľný zdroj a je veľmi dynamickým systémom, ktorý plní mnohé funkcie a  poskytuje služby, ktoré sú nevyhnutné pre ľudskú činnosť a prežitie ekosystémov.
EPS Slovensko, s.r.o. vznikla ako spoločnosť, ktorej hlavnou náplňou činnosti je práca v oblasti aktívneho prístupu ku kontaminácii v rámci znečistenej lokality za účelom dosiahnutia sanačného limitu požadovaného zadávateľom, resp. daný
EPS Slovensko, s.r.o. vznikla ako spoločnosť, ktorej hlavnou náplňou činnosti je práca v oblasti aktívneho prístupu ku kontaminácii v rámci znečistenej lokality za účelom dosiahnutia sanačného limitu požadovaného zadávateľom, resp. daný
ropnými látkami a chlórovanými uhľovodíkmi) pre špecifické antropogénne kontaminanty s ohniskovou povahou znečistenia životného prostredia. Použitie vhodnej biotechnológie, spôsob a rozsah realizovaných prác sú navrhované a realizované vždy s ohľadom na konkrétny problém, charakter znečistenia a podľa požiadaviek zákazníkov. V rámci aplikácie biotechnologických postupov sa úspešne uplatňujú špeciálne biologické prípravky a produkty, ktoré garantujú kvalitu a potrebné množstvo mikrobiálnych kmeňov, príp. biostimulátorov, povrchovo aktívnych látok a ďalších účinných prírodných aditív. Podmienkou úspechu je nepochybne kvalitný hydrogeologický prieskum znečistenia, ktorý realizujeme na profesionálnej úrovni vďaka vlastným odborníkom zameraným
platnými legislatívnymi predpismi. K naplneniu obsahu zákaziek zvolila firma v tých prípadoch, kde neexistuje zreteľné obmedzenie, preferovanie technológie založenej na využití biologického činiteľa (technológie šetrné voči životnému prostrediu). Naša spoločnosť získala od svojho založenia veľké množstvo skúseností a ďalej sa snaží zužitkovávať svoje vedomosti na vylepšovanie technologických operácií využívaných pri sanačných prácach.
Zaoberáme sa remediáciami na územiach znečistených najrôznejšími typmi polutantov. V rámci tejto činnosti sa intenzívne venuje vývoju nových postupov, prípadne optimalizácii už schválených bioremediačných technológií (dekontaminácia pôd, kalov a vôd znečistených
SANÁCIE KONTAMINOVANÝCH LOKALÍT in situ
na túto problematiku.
 
Kombinácia prieskumu s výskumno-vývojovou zložkou nám umožňuje plniť očakávania zákazníkov a v rade prípadov prispieť koncepčným riešením zhotoveným na mieru konkrétnych podmienok lokality a zaistiť konzultačno-poradenský servis, ktorých výsledkom je technologické riešenie prinášajúce očakávané výsledky. Vďaka vyššie spomenutým znalostiam a skúsenostiam máme za sebou už celú radu úspešne zrealizovaných sanácií založených na biotechnologickej platforme.
 
Metóda bioremediácie sa využíva na sanáciu ropných či chlórovaných uhľovodíkov a ich derivátov špeciálne kmene baktérií využívajúcich prítomné znečistenie
v ošetrovaných odpadoch pre svoju metabolickú činnosť ako primárny alebo sekundárny zdroj uhlíku a energie. Úspešnosť technológie je úmerná kvalitatívnej vlastnosti uhľovodíkov (ľahšie degradujú jednoduché prchavé uhľovodíky), homogenite a priepustnosti záujmového sanovaného materiálu. Pre efektívnu bioremediáciu je nutné baktériám vytvárať vhodné podmienky, t.j. teplotu, vlhkosť, vzduch (kyslík), živiny. Bioremediácia polutantov môže byť limitovaná prítomnosťou toxických látok (vysoké koncentrácie kovov, chlóru a pod.) V prípade, že v kontaminovanom materiáli sa už vyskytuje dostatočné množstvo efektívne degradujúcich baktérií, je možné tento proces monitorovať a eliminovať detekované limitácie ako je nedostatok kyslíka, živín, vlhkosti, teploty a pod.
Cieľom bioremediácie je redukcia potenciálneho, akútneho alebo dlhodobého znečistenia či iného environmentálneho rizika. Bioremediáciu je možné uplatniť pri znečistených pôdach, podzemných a povrchových vodách, skládkach rôzneho typu, haldovom materiáli, priemyselných exhalátoch a pod. Odstraňované môžu byť rôzne toxické či inak nebezpečné látky – anorganické aj organické.
 
Vlastníme a obhospodarujeme vlastnú zbierku mikroorganizmov, ktorá obsahuje viac ako sto mikrobiálnych taxónov izolovaných z lokalít dlhodobo kontaminovaných organickými či anorganickými látkami zo SR.
SANÁCIE KONTAMINOVANÝCH LOKALÍT in situ
V súčasnej dobe disponujeme niekoľkými schválenými bioremediačnými technológiami umožňujúcimi realizovanie bioremediačných prác in situ a ex situ. Sanácia zemín biodegradáciou in situ, sa vykonáva priamo v horninovom prostredí, kde zmenou vstupných parametrov je možné dosiahnuť zmenu vlastností kontaminantu (rozpustnosti, mobility a pod.) a/alebo odstránenie kontaminantu. Táto metóda je zameraná na čistenie saturovanej či nesaturovanej zóny znečistenej biologicky rozložiteľnými kontaminantmi.
Pri vážnej a rozsiahlej kontaminácii s prítomnosťou voľnej fázy v horninovom prostredí saturovanej aj nesaturovanej zóny je často zvolená metóda ex situ. Sanácia ex situ sa vykonáva mimo lokality sanačného zásahu po odťažení a premiestnení kontaminovaného média na zabezpečenú biodegradačnú (dekontaminačnú) plochu.
od laboratória k lokalite, od myšlienky k technológii
EPS Slovensko, s.r.o.