VÝSKUM A VÝVOJ INOVATÍVNYCH BIOTECHNOLÓGIÍ
Vďaka technickému a laboratórnemu vybaveniu, profesionalite a najmä úzko špecifikovaným znalostiam svojich zamestnancov sa uplatňujeme aj v oblasti realizácie vedy a výskumu.

My v EPS Slovensko veríme, že podpora výskumu a vývoja nových inovatívnych technológií je hybnou silou, umožňujúcou chrániť a zlepšovať životné prostredie pre nás a budúce generácie.
Cieľom každého výskumného projektu je vývoj inovatívnych (sanačných) technológií šetrných k životnému prostrediu, nadviazanie spolupráce s významnými vedeckými pracoviskami a dosiahnutie odbornej spolupráce medzi súkromným sektorom a akademickou pôdou.
 
Radi by sme Vám predstavili projekty, na ktorých sme participovali a v súčasnosti pracujeme.
REMETECH
a) In situ chemická oxidácia (ISCO);
b) Nanotechnológie (využitie nanočastíc na báze elementárneho železa);
c) Bioremediačné technológie (bioaugmentácia a biostimulácia);
d) Podporovaná a monitorovaná prirodzená atenuácia;
e) Dehalogenácia;
f) Determinácia fyzikálno-chemických parametrov v posudzovanom materiáli;
g) Determinácia biochemických markerov;
h) Cytogenetika;
i) Mikrobiologické procesy;
j) Determinácia in vitro mutagénnych účinkov.

Kontaminanty, ktoré je možné riešiť vyššie uvedenými metódami, môžeme rozdeliť na dve hlavné skupiny znečisťujúcich látok: anorganické a organické, pričom hlavný záujem projektu bol namierený na organické polutanty,  prioritne PAU, PCB, endokrinné disruptory typu esterov kyseliny ftálovej, ale tiež látky iné, ktoré sú väčšinou sprievodnou znečisťujúcou látkou aj pri výskyte prioritných kontaminantov a môžu spolupôsobiť  pri zvyšovaní pravdepodobnosti rizík (chlórované  aromatické uhľovodíky, BTEX, MTBE a pod.).
Vedecko-výskumné konzorcium bolo schopné analyzovať, skúmať a vyhodnotiť vzorky zo znečistených území z hľadiska fyzikálno-chemických, biochemických procesov a genetických zákonitostí, ako aj vyvíjať, inovovať a aplikovať nástroje a účinné opatrenia určené na zlepšenie stavu životného prostredia formou dekontaminácie lokalít znečistených organickými polutantmi. Vedecký tím mal ďalej  analyzovať a hodnotiť dopad remediačných metód na živé organizmy. Prínosom projektu malo byť rozšírenie spektra ponuky nástrojov, ktoré v budúcnosti zabezpečia intenzívne zlepšovanie stavu životného prostredia v súvislosti so zachovaním trvalo udržateľného rozvoja.

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v rámci konania o predloženom výskumnom projekte (žiadosti) dospela k záveru, že žiadosť splnila podmienky poskytnutie príspevku. Avšak z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve rozhodol riadiaci orgán o neschválení projektu (žiadosti).

Výskumný projekt podávaný v roku 2016 napĺňal strategický cieľ výzvy OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 tým, že jeho hlavným cieľom bolo založenie a prevádzka nového Priemyselného výskumno-vývojového centra inovatívnych sanačných technológií šetrných k životnému prostrediu, ktorého výskumné aktivity budú dlhodobo využiteľné v oblasti inovatívnych sanačných technológií zameraných na dekontamináciu území znečistených organickými polutantmi.

Prostredníctvom významných partnerov, bola zabezpečená vysoká odbornosť a kvalifikovanosť výskumného tímu. Výskumné konzorcium bolo zložené z lídra projektu EPS Slovensko, s.r.o. a partnermi Prešovská univerzita v Prešove a GEO Slovakia s.r.o., HES-COMGEO spol. s r.o., ENVIGEO, a.s.

Nosnými výskumno-vývojovými témami, na ktoré sa mal projekt zameriavať sú nasledujúce typy technologických, technických a analytických procesov:
VINGEN - VPLYV GENETICKEJ DIVERZITY VINÁRSKYCH KVASINIEK NA SENZORICKÝ PROFIL VÍN
V roku 2018 predkladaný projekt má za cieľ nájsť konkrétne odpovede na otázky týkajúce sa vplyvu genetickej diverzity vinárskych kvasiniek na organoleptické vlastnosti výsledného produktu. Hoci genotyp vinárskych kvasiniek saccharomyces cerevisiae je podobný až takmer identický, u fenotypového prejavu nájdeme veľkú variabilitu. Projekt bol podaný v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Súčasťou projektu je nadviazanie cezhraničnej spolupráce s českou Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, ktorá umožňuje unikátne, ako aj komplexné poňatie riešenia danej problematiky vďaka uplatneniu doterajšieho know-how z vinárskej problematiky.
V súčasnej dobe je problematika autochtónnych kvasiniek často diskutovanou témou v súvislosti s unifikáciou senzorického profilu vín vyrábaných metódou riadenej fermentácie za využita komerčných (univerzálnych) preparátov vinárskych kvasiniek tzv. "euro-kvasinky" či "euro-víno". Návrat ku komplexnejším a zložitejším vínam je celosvetový trend, ktorý je vhodné rešpektovať. Tento predkladaný projekt rieši komplexné poňatie riešenia tejto problematiky a jedným z primárnych cieľov, je tiež získanie kľúčových informácií dôležitých pre vývoj výsledkov s komerčným potenciálom.

Prínosom projektu je nadviazanie a rozvoj spolupráce medzi EPS Slovensko s.r.o. a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, ďalej
nadviazanie a rozvoj spolupráce s vinárskymi podnikmi a malými vinármi, a taktiež využitie kombinácie moderných metód a analýz, ktoré zahŕňajú molekulárnu analýzu. Výrazný prínosom projektu je zisk kľúčových informácií pre producentov mikrobiálnej biomasy na vinárske účely. Komplexné riešenia dokážu poslúžiť ako nástroj pre výučbu študentov na Univerzite Tomáše Bati ve Zlíně.

Projekt je momentálne v procese odborného hodnotenia.
SANTECHTOX - PRIEMYSELNÉ VÝSKUMNO-VÝVOJOVÉ CENTRUM POKROČILÝCH METÓD SANÁCIE PÔD, VÔD A TECHNOGÉNNYCH SEDIMENTOV KONTAMINOVANÝCH VYBRANÝMI POTENCIÁLNE TOXICKÝMI PRVKAMI
Projekt predkladaný v roku 2016 v rámci výzvy OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 je zameraný na vytvorenie Priemyselného výskumno - vývojového centra, ktorého hlavnou témou výskumu a vývoja sú pokročilé metódy sanácie pôd, vôd a technogénnych sedimentov kontaminovaných vybranými potenciálne toxickými prvkami – predovšetkým  As, Sb ale aj  ďalšími sprievodnými prvkami (ako napr. Cu, Pb, Zn, Hg a Cd). Vybrané potenciálne toxické prvky predstavujú typické kontaminanty oblastí s výskytom technogénnych sedimentov. V prípade Sb a As, môžeme konštatovať, že ich spoločný výskyt v kontaminovaných pôdach, vodách a technogénnych sedimentoch je pre Slovensko typický, avšak  úroveň poznania ich geochemického správania pri spoločnom výskyte nie je dostatočná a výrazne limituje použitie konvenčných sanačných technológií.

Prostredníctvom významných partnerov, je zabezpečená vysoká odbornosť a kvalifikovanosť výskumného tímu. Výskumné konzorcium bolo zložené z lídra projektu HES-COMGEO spol. s r.o. a  partnermi EL spol. s r.o., ENVIRONCENTRUM, s.r.o., EPS Slovensko, s.r.o. a Univerzita Komenského v Bratislave.

V rámci projektu je realizovaný výskum distribúcie a správania sa vybraných prvkov v prírodnom aj antropogénnom prostredí a zároveň výskum rôznych prírodných, syntetických a odpadových materiálov, z ktorých niektoré môžeme zaradiť medzi prírodné (ílové suroviny, zeolit, diatomit, perlit, oxyhydroxidy Fe) alebo syntetické (nanoželezo, syntetické Fe a Mn oxidy, syntetický perlit) nanomateriály schopné zachytávať a imobilizovať potenciálne toxické prvky.
Vo viacerých aktivitách projektu je výskum zameraný na využitie mikroorganizmov (baktérie a mikroskopické huby) pri sanačných technológiách ako aj pri biotechnológiách zameraných na potenciálne získavanie jednotlivých prvkov z kontaminovaných matríc (biomining). Celkové zameranie projektu na pokročilé sanačné technológie, ako aj zameranie jednotlivých aktivít, jednoznačne smeruje k vývoju technológií, ktoré prispejú formou odstránenia alebo zníženia kontaminácie k zlepšeniu životného prostredia na študovaných lokalitách. Využitím prírodných sorbentov, ale hlavne využitím odpadových materiálov pri návrhoch pokročilých sanačných technológií, bude prichádzať k ich zhodnocovaniu a tým vytvoreniu moderných inovatívnych technológií šetrných k životnému prostrediu.

Projekt Priemyselného výskumno - vývojového centra kumuluje viaceré oblasti špecializácie RIS3 SK, resp. perspektívne oblasti špecializácie. Aktivity projektu sú navrhnuté tak, aby smerovali k dosiahnutiu nasledovných výsledkov:

- nové alebo výrazne vylepšené sanačné postupy,
- preverený a navrhnutý spôsob mineralogického a geochemického zhodnotenia produktov úpravy kontaminovaných vôd, ako odpadov,
- overené analytické a laboratórne postupy  
- overené vlastnosti vybraných materiálov a vyhodnotená ich uplatniteľnosť v rámci sanačných postupov.

Získané výsledky majú uplatnenie predovšetkým v oblasti životného prostredia. Prispejú k zlepšeniu poznatkovej základne o skúmaných látkach, materiáloch a ich vlastnostiach, ako aj možnosti ich využiteľnosti, resp. nakladania s nimi. Uplatnenie výsledkov je tiež v predikčnej oblasti a oblasti uplatňovania preventívnych opatrení smerujúcich k ochrane životného prostredia.
Výsledky projektu budú mať priame využitie v praxi. V rámci projektu budú využité moderné metodiky na stanovenie základných kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov študovaných materiálov. Zároveň budú využité aj nové metodiky (napr. kvantitatívna RTG difrakčná analýza), ktoré sú v súčasnosti zavedené na jednotlivých pracoviskách spoluriešiteľských organizácií. Laboratórne a terénne testovanie sanačných opatrení ako aj testovanie biominingu na extrakciu Sb, predstavujú nové metodiky, ktoré sú už dlhšie testované v laboratóriách, ale realizáciou v pilotných terénnych pokusoch príde k prenosu výsledkov výskumu na aplikačnú úroveň. Miera využiteľnosti výsledkov je zrejmá z hlavných cieľov projektu. Testovanie sanačných technológii a opatrení vedúcich k eliminácii negatívnych vplyvov ťažby odkaliskových a haldových materiálov, predstavuje priamy výstup do praxe, ktorý je využiteľný aj pri sanáciách iných environmentálnych záťaží.
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre program Výskum a inovácie vydala rozhodnutie k pozastaveniu realizácie projektov v rámci výzvy OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 do odvolania. Z tohto titulu aj realizácie projektu SANTECHTOX je pozastavená.
BIOCOMB  POKROČILÉ BIOSURFAKTANTY PRE ENVIRONMENTÁLNE APLIKÁCIE
V súčasnej dobe pripravujem výskumný projekt, ktorý je zaradený v rámci výzvy OPVal-VA/DP/2018/1.2.1-05 a predkladaný v doméne inteligentnej špecializácie Priemysel pre 21. storočie zamarený prioritne na výskum a vývoj s priamym previazaním na prax. Priamo sa zaoberá produktovou líniou „Priemyselná biotechnológia - nové materiály (biodegradabilné plasty, biokompatibilné implantáty, biologicky rozložiteľných surfaktantov)“.

Prostredníctvom významných partnerov, je zabezpečená vysoká odbornosť a kvalifikovanosť výskumného tímu. Výskumné konzorcium je zložené z lídra projektu VÚRUP, a.s. a partnermi EPS Slovensko, s.r.o., DEKONTA Slovensko, s.r.o., Výskumné centrum AgroBioTech (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre) a Univerzita Komenského v Bratislave.
Podstatou predkladaného projektu je vytvorenie kombinovaných nástrojov určených na dekontamináciu matríc znečistených organickými nepolárnymi látkami, primárne, ale nie výlučne, pre lokality nesúce starú ekologickú záťaž. Kľúčovým prvkom nami vyvíjaného nástroja, teda kombinovanej remediačnej technológie, bude za všetkých okolností biologicky rozložiteľný surfaktant, ktorý zvýši účinnosť a rýchlosť sanačných procesov.

Výskumný projekt si kladie za cieľ hľadanie ciest využitia biologicky rozložiteľných surfaktantov (či už vzniknutých chemickou syntézou alebo biotechnologickým postupom) v kombinácii s ostatnými progresívnymi technikami pre dekontamináciu pôdy a sedimentov ako sú napríklad biodegradačné procesy, oxidačné techniky, redukčné techniky, techniky remediácie podporované elektrickým prúdom atď.
Zavedenie týchto kombinovaných postupov do portfólia metód použiteľných na nápravu environmentálnych škôd predstavuje významný posun v oblasti zvyšovania efektivity a ekologickej šetrnosti sanačných zákrokov na geologicky zložitých lokalitách Slovenskej republiky. Priamym dôsledkom zavedenia týchto nových postupov do sanačnej praxe bude ozdravenie životného  prostredia s nepriamym, napriek tomu pozitívnym vplyvom na zdravie obyvateľov Slovenskej republiky.
Spôsobilosť EPS Slovensko pre VaV
EPS Slovensko, s.r.o. je od októbra 2018 držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Certifikácia nám bola vydaná na základe preskúmania kvalitatívnych vlastností spoločnosti, potrebných a oprávňujúcich k vykonávaniu výskumu a vývoja. Certifikácia vychádza aj z technickej vybavenosti spoločnosti, vďaka ktorej vieme vývoj a výskum realizovať od laboratória k terénu až po finálny výsledok výskumu. Disponujeme kvalifikovaným personálom z rôznych vedeckých odvetví, vďaka ktorým je možné pozerať sa na riešené projekty širokospektrálne.
Zákon č. 233/2008 Z.z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 172/2005 Z.z. o organizácií štátnej podpory výskumu a vývoja, zaviedol podmienku poskytnutia účelových finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na základe certifikátu, ktorý je výsledkom hodnotenia organizácie výskumu a vývoja. Výsledok hodnotenia spôsobilosti je výstupom hodnotiteľskej komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
od laboratória k lokalite, od myšlienky k technológii
EPS Slovensko, s.r.o.