Prieskumy znečistenia
Prieskumné práce sú realizované vlastnými prostriedkami, napr. ručnými elektrickými vŕtacími súpravami typu Eijkelkamp, alebo pomocou strojnej penetračnej súpravy. Vzorky sú odoberané podľa potreby a objednávky ako bodové, zonálne, zmesné a pod. Máme tiež bohaté skúsenosti so vzorkovaním ako povrchových, tak aj podzemných vôd vzorkovacími čerpadlami, alebo ručnými odbernými náradiami, príp. produktomermi. V prípade potreby monitorovať pôdny vzduch využívame prednostne merania in situ (atmogeochemickou aparatúrou pomocou ECOPROBE, GA-94A), alebo ex situ pomocou odberových vzorkovačov.
Realizujeme prieskumy znečistenia, starých ekologických záťaží a havárií. Naša spoločnosť zrealizovala už veľké množstvo komplexných prieskumných prác. V rámci optimalizácie nákladov je pri väčších prieskumných prácach vhodné postupovať po jednotlivých etapách. Požadovanému cieľu prác podriaďujeme konkrétny rozsah a náplň prieskumných prác. V rámci prieskumu a sanácie znečistených vôd a zemín zabezpečujeme celú škálu geologickej a inžinierskej činnosti, od zistenia a vyhodnotenia aktuálnych podmienok dotknutých území, cez návrh a realizáciu remediačných a sanačných opatrení, až po post-sanačný monitoring a aktívnu kontrolu stavu prostredia.
Monitoring pôdneho vzduchu využívame hlavne v úvodnom screeningu vzhľadom na jeho operatívnosť a rýchlosť, ako aj nízke náklady na prieskum. Aj keď je každá lokalita jedinečná, je možné pestrú paletu prieskumných prác stručne zhrnúť nasledovne:
 • rešerš archívnych podkladov a odbornej literatúry, terénna prehliadka lokality
 • realizácia sond a vrtov
 • atmogeochemický prieskum – detekcia kontaminantov v pôdnom vzduchu odbery zemín, hornín, sedimentov nádrží, riečnych sedimentov, stavebných konštrukcií
 • odbery vzoriek podzemných, povrchových a odpadových vôd
Prieskumy znečistenia
 • terénne meranie hydrochemických parametrov vôd a fyzikálnych a chemických parametrov pôd
 • terénne a laboratórne analýzy organických aj anorganických látok
 • dlhodobé merania automatickými snímačmi
 • hydrodynamické skúšky (čerpacie a stúpacie), slug testystopovacie skúšky, meranie prietokov
 • matematické modelovanie prúdenia podzemnej vody, transport látok, či geochemických procesov
 • vyhodnotenie výsledkov, spracovanie správ a mapových výstupov
V odbore prieskumu a sanácie znečistenia na jednotlivých etapách sa zaoberáme:
 • určením stupňa a druhu znečistenia horninového prostredia a podzemnej vody
 • návrhom optimálnych sanačných opatrení pre likvidáciu znečistenia v podzemnej vode a horninovom prostredí spôsobmi in situ alebo ex situ
 • vypracovanie projektu sanácie
 • aktívnou sanáciou znečistenia a rekultiváciou dotknutých území (využívajú sa air sparging, bioremediácia, venting, air stripping a pod.)
Cieľ prieskumu:

Naším cieľom je znečistenie čo najlepšie spoznať a opísať tak dobre, aby sme prieskumom získali dostatok informácií k rozhodnutiu, ako je znečistenie nebezpečné, či je nutné sa s ním ďalej zaoberať, ako sa bude vyvíjať a akým spôsobom by bolo vhodné s ním naložiť. Cieľom prieskumu znečistenia je zistiť kontaminujúcu látku, zdroj kontaminácie, veľkosť a mieru znečistenia, uplatňujúce sa migračné parametre, históriu znečistenia a jeho časový vývoj, zhodnotenie ohrozených objektov šírením kontaminácie, posúdenie potreby a spôsobu sanácie.
 • vybudovanie monitorovacích systémov a periodické spracovanie výsledkov monitoringu
 • kontrola zostatkových limitov znečistenia v horninovom prostredí a podzemnej vode s pomocou atmogeochemického a hydro- chemického monitoringu
Etapy prieskumu:
 
Predbežný prieskum
Získava základné informácie o existencii znečistenia a jeho približnom rozsahu a kvalite.
 
Podrobný prieskum
Podrobný, prípadne aktualizovaný prieskum
Prieskumy znečistenia
podrobne opíše zistené znečistenie vrátane podrobného rozsahu, kvality, opíše zdroj znečistenia a definuje možné ohrozenia životného prostredia alebo rôznych objektov. Výsledkom sú odpovede na všetky otázky cieľa prieskumu.
 
Doplnkový prieskum
Detailne spresní informáciu v oblastiach, kde je nutné informáciu spresniť (zahustiť prieskumné sondy) z predchádzajúcich etáp prieskumných prác.
 
Typ prieskumu:
 
Základný prieskum
Je realizovaný v rozsahu predbežného a podrobného
prieskumu. V rámci toho dochádza k odberu vzoriek zemín, pôdneho vzduchu a podzemnej či povrchovej vody. Výsledkom je zodpovedanie otázok týkajúcich sa cieľa prieskumných prác.
 
Aktualizačný prieskum
Je realizovaný v potrebnej podrobnosti, ale hlavne v aktuálnom čase tak, aby jeho výsledky boli platné v dobe vyhodnocovania. Slúži napríklad na overenie už skôr opísaného stavu na lokalite pred zahájením prác v prípade, kedy tu nastala časová pauza. Súčasne tento typ prieskumu môže slúžiť na spresnenie informácií napríklad v určitom mieste znečisťujúceho mraku alebo skúmanej lokality.
Analýza rizika
predmetom hodnotenia rizika znečistené zeminy a podzemné vody, ktoré môžu predstavovať ohrozenie zdravia človeka a zložiek životného prostredia. Cieľom analýzy rizík je charakterizovať existujúce a potenciálne riziká vyplývajúce z existencie znečisteného územia pre životné prostredie a zdravie človeka a na základe posúdenia ich závažnosti navrhnúť cieľové parametre nápravných opatrení.
Analýza rizík je rozhodujúcim podkladom pre rozhodovanie orgánov štátnej správy v procese znižovania nepriaznivých účinkov znečistených lokalít na životné prostredie a zdravie človeka podľa zákona o environmentálnych záťažiach. Je dôležitou a nevyhnutnou súčasťou programu sanácie
Kontaminované lokality predstavujú významný problém v ochrane životného prostredia. Znečistenie jednotlivých zložiek životného prostredia je v mnohých prípadoch zdrojom neprijateľných rizík pre zdravie ľudí a pre životné prostredie. Ich odstraňovanie je často značne finančne náročné. Analýza rizík je jedným z nástrojov, ktoré prispievajú k nájdeniu spoločensky prijateľnej miery zdravotných a environmentálnych rizík.
Riziková analýza kontaminovanej lokality alebo iného znečisteného územia je proces zahrňujúci popis a zhodnotenie východiskových podmienok na území so znečistenou lokalitou (so znečistením zložiek životného prostredia), vyhodnotenie súčasných a potenciálnych rizík s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia. Pre účely tejto metodiky sú
vypracovaného podľa zákona o environmentálnych záťažiach. Je rozhodujúcim a zásadným podkladom pre určenie cieľových limitov sanácie pri jej povoľovaní a ukončení.
 
Analýzy rizika realizujeme podľa smernice Ministerstva životného prostredia SR z 28. Januára 2015 č.1/2015-7.
Štúdia uskutočniteľnosti
V prípade závažného znečistenia väčšieho rozsahu, na lokalitách s komplikovanými podmienkami, alebo s komplexným znečistením, na analýzu rizika nadväzujeme spracovaním technicko - ekonomickej štúdie. Štúdia realizovateľnosti je dôležitým stupňom dokumentácie v procese hodnotenia a riadenia rizík vyplývajúcich z environmentálnych záťaží. Jej cieľom je porovnať rôzne sanačné metódy z hľadiska ich vhodnosti, technickej realizovateľnosti a ekonomickej náročnosti. Štúdia určuje koncepciu sanačného zásahu a špecifikuje jednotlivé použitie sanačnej technológie. Súčasťou  je predbežná kalkulácia výkonov a finančných nákladov. Štúdia je spolu s analýzou rizika podkladom pre určenie cieľov sanácie.
od laboratória k lokalite, od myšlienky k technológii
EPS Slovensko, s.r.o.