Prieskumy znečistenia

Realizujeme prieskumy znečistenia, starých ekologických záťaží a havárií. Naša spoločnosť zrealizovala už veľké množstvo komplexných prieskumných prác. V rámci optimalizácie nákladov je pri väčších prieskumných prácach vhodné postupovať po jednotlivých etapách. Požadovanému cieľu prác podriaďujeme konkrétny rozsah a náplň prieskumných prác. V rámci prieskumu a sanácie znečistených vôd a zemín zabezpečujeme celú škálu geologickej a inžinierskej činnosti, od zistenia a vyhodnotenia aktuálnych podmienok dotknutých území, cez návrh a realizáciu remediačných a sanačných opatrení, až po post-sanačný monitoring a aktívnu kontrolu stavu prostredia.
 
Prieskumné práce sú realizované vlastnými prostriedkami, napr. ručnými elektrickými vŕtacími súpravami typu Eijkelkamp, alebo pomocou strojnej penetračnej súpravy. Vzorky sú odoberané podľa potreby a objednávky ako bodové, zonálne, zmesné a pod. Máme tiež bohaté skúsenosti so vzorkovaním ako povrchových, tak aj podzemných vôd vzorkovacími čerpadlami, alebo ručnými odbernými náradiami, príp. produktomermi. V prípade potreby monitorovať pôdny vzduch využívame prednostne merania in situ (atmogeochemickou aparatúrou pomocou ECOPROBE, GA-94A), alebo ex situ pomocou odberových vzorkovačov. Monitoring pôdneho vzduchu využívame hlavne v úvodnom screeningu vzhľadom na jeho operatívnosť a rýchlosť, ako aj nízke náklady na prieskum.
 
Naším cieľom je znečistenie čo najlepšie spoznať a opísať tak dobre, aby sme prieskumom získali dostatok informácií k rozhodnutiu, ako je znečistenie nebezpečné, či je nutné sa s ním ďalej zaoberať, ako sa bude vyvíjať a akým spôsobom by bolo vhodné s ním naložiť. Cieľom prieskumu znečistenia je zistiť kontaminujúcu látku, zdroj kontaminácie, veľkosť a mieru znečistenia, uplatňujúce sa migračné parametre, históriu znečistenia a jeho časový vývoj, zhodnotenie ohrozených objektov šírením kontaminácie, posúdenie potreby a spôsobu sanácie.
 
Prieskumy znečistenia je možné rozdelit na
  • Predbežný prieskum, ktorý získava základné informácie o existencii znečistenia a jeho približnom rozsahu a kvalite
  • Podrobný prieskum podrobne opíše zistené znečistenie vrátane podrobného rozsahu, kvality, opíše zdroj znečistenia a definuje možné ohrozenia životného prostredia alebo rôznych objektov. Výsledkom sú odpovede na všetky otázky cieľa prieskumu.
  • Doplnkový prieskum detailne spresní informáciu v oblastiach, kde je nutné informáciu spresniť (zahustiť prieskumné sondy) z predchádzajúcich etáp prieskumných prác.

Analýza rizika

Kontaminované lokality predstavujú významný problém v ochrane životného prostredia. Znečistenie jednotlivých zložiek životného prostredia je v mnohých prípadoch zdrojom neprijateľných rizík pre zdravie ľudí a pre životné prostredie. Ich odstraňovanie je často značne finančne náročné. Analýza rizík je jedným z nástrojov, ktoré prispievajú k nájdeniu spoločensky prijateľnej miery zdravotných a environmentálnych rizík.
 
Riziková analýza kontaminovanej lokality alebo iného znečisteného územia je proces zahrňujúci popis a zhodnotenie východiskových podmienok na území so znečistenou lokalitou (so znečistením zložiek životného prostredia), vyhodnotenie predmetom hodnotenia rizika znečistené zeminy a podzemné vody, ktoré môžu predstavovať ohrozenie zdravia človeka a zložiek životného prostredia. Cieľom analýzy rizík je charakterizovať existujúce a potenciálne riziká vyplývajúce z existencie znečisteného územia pre životné prostredie a zdravie človeka a na základe posúdenia ich závažnosti navrhnúť cieľové parametre nápravných opatrení.
 
Analýza rizík je rozhodujúcim podkladom pre rozhodovanie orgánov štátnej správy v procese znižovania nepriaznivých účinkov znečistených lokalít na životné prostredie a zdravie človeka podľa zákona o environmentálnych záťažiach. Je dôležitou a vypracovaného podľa zákona o environmentálnych záťažiach. Je rozhodujúcim a zásadným podkladom pre určenie cieľových limitov sanácie pri jej povoľovaní a ukončení.
 
Analýzy rizika realizujeme podľa smernice Ministerstva životného prostredia SR z 28. Januára 2015 č.1/2015-7.


Štúdia uskutočniteľnosti

V prípade závažného znečistenia väčšieho rozsahu, na lokalitách s komplikovanými podmienkami, alebo s komplexným znečistením, na analýzu rizika nadväzujeme spracovaním technicko - ekonomickej štúdie. Štúdia realizovateľnosti je dôležitým stupňom dokumentácie v procese hodnotenia a riadenia rizík vyplývajúcich z environmentálnych záťaží. Jej cieľom je porovnať rôzne sanačné metódy z hľadiska ich vhodnosti, technickej realizovateľnosti a ekonomickej náročnosti. Štúdia určuje koncepciu sanačného zásahu a špecifikuje jednotlivé použitie sanačnej technológie. Súčasťou  je predbežná kalkulácia výkonov a finančných nákladov.
Vlčie hrdlo 28
821 07 Bratislava
Sme držiteľmi certifikátov ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001