Sanácie kontaminovaných lokalít

Problémy spojené so životným prostredím a ekológiou sú stále častejšie diskutované nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Znečisťovanie životného prostredia je spôsobené hlavne činnosťou človeka, väčšími životnými nárokmi a vývojom ľudskej civilizácie. Tak isto ako voda aj pôda je v podstate neobnoviteľný zdroj a je veľmi dynamickým systémom, ktorý plní mnohé funkcie a  poskytuje služby, ktoré sú nevyhnutné pre ľudskú činnosť a prežitie ekosystémov.
 
EPS Slovensko vznikla ako spoločnosť, ktorej hlavnou náplňou činnosti je práca v oblasti aktívneho prístupu ku kontaminácii v rámci znečistenej lokality za účelom dosiahnutia cielového sanačného limitu. Zaoberáme sa remediáciami na územiach znečistených najrôznejšími typmi polutantov. V rámci tejto činnosti sa intenzívne venuje vývoju nových postupov, prípadne optimalizácii už schválených bioremediačných technológií (dekontaminácia pôd, kalov a vôd ropnými látkami a chlórovanými uhľovodíkmi) pre špecifické antropogénne kontaminanty s ohniskovou povahou znečistenia životného prostredia. Použitie vhodnej biotechnológie, spôsob a rozsah realizovaných prác sú navrhované a realizované vždy s ohľadom na konkrétny problém, charakter znečistenia a podľa požiadaviek zákazníkov. V rámci aplikácie biotechnologických postupov sa úspešne uplatňujú špeciálne biologické prípravky a produkty, ktoré garantujú kvalitu a potrebné množstvo mikrobiálnych kmeňov, príp. biostimulátorov, povrchovo aktívnych látok a ďalších účinných prírodných aditív. Podmienkou úspechu je nepochybne kvalitný hydrogeologický prieskum znečistenia, ktorý realizujeme na profesionálnej úrovni.
 
Kombinácia prieskumu s výskumno - vývojovou zložkou nám umožňuje plniť očakávania zákazníkov a v rade prípadov prispieť koncepčným riešením zhotoveným na mieru konkrétnych podmienok lokality a zaistiť konzultačno-poradenský servis, ktorých výsledkom je technologické riešenie prinášajúce očakávané výsledky. Vďaka vyššie spomenutým znalostiam a skúsenostiam máme za sebou už celú radu úspešne zrealizovaných sanácií založených na biotechnologickej platforme.
 
Metóda bioremediácie sa využíva na sanáciu v ošetrovaných odpadoch pre svoju metabolickú činnosť ako primárny alebo sekundárny zdroj uhlíku a energie. Úspešnosť technológie je úmerná kvalitatívnej vlastnosti uhľovodíkov (ľahšie degradujú jednoduché prchavé uhľovodíky), homogenite a priepustnosti záujmového sanovaného materiálu. Pre efektívnu bioremediáciu je nutné baktériám vytvárať vhodné podmienky, t.j. teplotu, vlhkosť, vzduch (kyslík), živiny. Bioremediácia polutantov môže byť limitovaná prítomnosťou toxických látok (vysoké koncentrácie kovov, chlóru a pod.) V prípade, že v kontaminovanom materiáli sa už vyskytuje dostatočné množstvo efektívne degradujúcich baktérií, je možné tento proces monitorovať a eliminovať detekované limitácie.
 
Cieľom bioremediácie je redukcia potenciálneho, akútneho alebo dlhodobého znečistenia či iného environmentálneho rizika. Bioremediáciu je možné uplatniť pri znečistených pôdach, podzemných a povrchových vodách, skládkach rôzneho typu, haldovom materiáli, priemyselných exhalátoch a pod. Odstraňované môžu byť rôzne toxické či inak nebezpečné látky – anorganické aj organické.
 
Vlastníme a obhospodarujeme vlastnú zbierku mikroorganizmov, ktorá obsahuje viac ako sto mikrobiálnych taxónov izolovaných z lokalít dlhodobo kontaminovaných organickými či anorganickými látkami zo SR.
 
V súčasnej dobe disponujeme niekoľkými schválenými bioremediačnými technológiami umožňujúcimi realizovanie bioremediačných prác in situ a ex situ. Sanácia zemín biodegradáciou in situ, sa vykonáva priamo v horninovom prostredí, kde zmenou vstupných parametrov je možné dosiahnuť zmenu vlastností kontaminantu (rozpustnosti, mobility a pod.) a/alebo odstránenie kontaminantu. Táto metóda je zameraná na čistenie saturovanej či nesaturovanej zóny znečistenej biologicky rozložiteľnými kontaminantmi. Pri vážnej a rozsiahlej kontaminácii s prítomnosťou voľnej fázy v horninovom prostredí saturovanej aj nesaturovanej zóny je často zvolená metóda ex situ. Sanácia ex situ sa vykonáva mimo lokality sanačného zásahu po odťažení a premiestnení kontaminovaného média na zabezpečenú biodegradačnú (dekontaminačnú) plochu.
Vlčie hrdlo 28
821 07 Bratislava
Sme držiteľmi certifikátov ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001