O NÁS
 • návrhy, projekty a odstraňovanie ekologických záťaží a havárií, sanácie kontaminovaných lokalít in situ bez nutnosti odťažby
 • odpadové hospodárstvo, spracovávanie odpadov na zabezpečených plochách (bioremediácie, solidifikácie)
 • spracovávanie odpadov organického pôvodu biologickou digesciou (zeleň z údržby miest, tráva, siláž, použité fritovacie oleje, rastlinné biologické odpady a pod.)
 • návrhy, projekty a realizácie inovatívnych technológií, bioremediácie ropných, chlórovaných látok a ich derivátov, návrhy a príprava bakteriálnych inokúl podľa prianí odberateľa vrátane aplikácie, kontrolného odberu vzoriek a riadenia prác
 • laboratórne služby a testovanie, špeciálne testovanie vzoriek za účelom overenia biodegradovateľnosti, návrhy optimálnych aplikácií
 • rešeršné služby a poradenstvo

Vlastné vývojové laboratóriá, vlastná výroba bakteriálnych inokúl, rýchlosť a prispôsobenie sa potrebám zákazníka nás radí medzi najvýznamnejšie slovenské firmy v oblasti bioremediácie in situ.

Špecializujeme sa na prieskumy a odstraňovanie starých ekologických záťaží a havárií, hlavne bioremediáciou, kde patríme medzi popredné spoločnosti v kvalite a rýchlosti prác pri primeraných nákladoch. Súčasne využívame bohaté skúsenosti partnerskej spoločnosti EPS biotechnology, s.r.o. (CZ). Zaoberáme sa predovšetkým nasledujúcimi aktivitami:
 • prieskum ekologických záťaží a havárií, odbery vzoriek zemín, kalov, odpadov a vôd
 • realizácia analýz rizík, ekologických auditov, hydrogeologických posudkov
 • ochrana ovzdušia, návrhy a prevádzka biofiltrov
FIREMNÁ STRATÉGIA
Pri realizácii firemných cieľov uznávame nasledujúce hodnoty:
 • efektívne využitie ľudského potenciálu firmy, daného znalosťami, skúsenosťami a lojalitou našich spolupracovníkov
 • angažovanosťou v procese zlepšovania sa
 • etika v podnikaní, spoľahlivosť a otvorenosť v partnerstve
 • dosahovanie cieľov tímovou prácou
 • pozorné hodnotenie všetkých aktivít firmy s ohľadom na ochranu životného prostredia
Usilujeme sa o kvalifikované, efektívne a bezpečné riešenie problémov našich zákazníkov. Vďaka primeranej veľkosti firmy, nadštandardnému technologickému a laboratórnemu zázemiu a úzkej spolupráci s výskumnými pracoviskami (Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzitami v Žiline, Košiciach, Prešove) je možné ponúknuť vysokú kvalitu služieb, flexibilitu a orientáciu na špecifické problémy v ochrane a tvorbe životného prostredia. Dôsledkom tejto firemnej politiky je výhodná cena ponúkaných služieb.
Uvedené hodnoty sú pevným a trvale platným základom pre dlhodobé ciele, patrí sem:
 • individuálny prístup – najvyššou prioritou pre spoločnosť je spokojnosť zákazníka
 • orientácia na súčasné aj budúce požiadavky a potreby zákazníkov
 • zvyšovanie motivácie, znalostí a vedomostí spolupracovníkov
 • zlepšovanie dodávateľských vzťahov
 • upevnenie pozície v rámci trhu v strednej Európe
 • dlhodobá ekonomická stabilita umožňujúca všestranný rozvoj spoločnosti
PROFIL SPOLOČNOSTI
 • pri dekontaminácii zemín in situ, stavebných konštrukcií či vôd kontaminovaných ropnými a chlórovanými látkami a ich derivátmi, príp. premývaním
 • v odpadovom hospodárstve ex situ (dekontaminácie kontaminovaných zemín, stavebných sutí, odpadov pomocou bioremediačných a ďalších inovatívnych technológií)
 • výskum, inovácie a vývoj nových technológií a postupov
 • laboratórne služby, špeciálne testy pre bioremediácie
 • poradenstvo, konzultačné a rešeršné služby
Sme renomovanou, rýchlo sa rozvíjajúcou spoločnosťou, založenou v roku 2005, ktorá zamestnáva vysoko kvalifikovaných pracovníkov s bohatým odborným know-how. 
Nosným programom spoločnosti je špecializácia na realizáciu prieskumu či analýz rizík znečistených pôd, vôd a ich sanáciu, hlavne pomocou bioremediačných technológií, kde je kladený hlavný dôraz:
 • v oblasti geologických prác – prieskumy, analýzy rizík a sanácie kontaminovaných území a stavieb
V súčasnej dobe disponujeme schválenými bioremediačnými technológiami umožňujúcimi realizovanie bioremediačných prác priamo v areáli producenta znečistenia (in situ), ale aj na zabezpečených biodegradačných plochách určených na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (ex situ).
Materiálne a technicky je spoločnosť vysoko profesionálne vybavená. Disponuje rozsiahlym technologickým zariadením pre sanáciu kontaminovaných lokalít fyzikálnymi, chemickými a biologickými postupmi, má skúsenosti s prevádzkou kompostárni a bioplynovej stanice určených na spracovanie organických materiálov a odpadov využívajúc metódu termofilnej anaeróbnej digescie.
Okrem prístrojov a zariadení určených na prevádzku a kontrolu sanačných prác na lokalitách, využívame laboratória, kde okrem bežných analýz, súvisiacich s prebiehajúcimi sanačnými prácami, prebiehajú taktiež výskumy zamerané na optimalizáciu už schválených technológií na špecifické kontaminanty a ďalej vývoj, resp. overovanie nových inovatívnych prístupov zameraných na riešenie ekologických otázok.
Sme oprávnení podnikať v nakladaní s nebezpečnými odpadmi, rovnako sme oprávnenou osobou k príjmu nebezpečných odpadov. Ústavom verejného zdravotníctva SR máme schválené 4 druhy biotechnológií (EPS-AM, EPS-INOK, EPS-CLU,
PROFIL SPOLOČNOSTI
EPS-PAL) určené na dekontamináciu zemín, vôda kalov od ropných látok a chlórovaných uhľovodíkov a ich derivátov.
 
V oblasti bioremediácie in situ patríme medzi popredné slovenské firmy. Prednosťou je rýchlosť a prispôsobivosť potrebám zákazníka, odborná činnosť aj vlastná výroba bakteriálnych inokúl.
PROFESIJNÉ OPRÁVNENIA A ČLENSTVÁ
Disponujeme:
 • preukazom o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác - geologického prieskumu životného prostredia
 • kladným stanoviskom Úradu verejného zdravotníctva SR na používanie bioremediačných technológií, na dekontamináciu a sanáciu znečistených zemín a vôd: EPS-AM, EPS-INOK, EPS-CLU a EPS-PAL
 • zamestnanci spoločnosti sú členmi Slovenskej asociácie hydrogeológov
Sme nositeľmi nasledujúcich oprávnení k činnostiam:
Ministerstvo životného prostredia SR (odborné geologické oprávnenie):
 • projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh inžiniersko-geologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
 • monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
 • sanácia geologického prostredia
 • sanácia environmentálnych záťaží
 • odborný geologický dohľad
Máme vyškolených pracovníkov:
 • vzorkár (odber vzoriek odpadov, odpadových, povrchových a podzemných vôd)
 • prírodná atenuácia organických kontaminantov
 • aplikácia reaktívnych stien pri sanácii
 • aplikácia geochemických a izotopových metód pri sanácií kontaminácie
ZAMESTNANCI
 • stavebný inžinier
 • vzorkár
 • technik
 • technológ
 • ekonóm
Zamestnanci sú pripravení na komunikáciu so zahraničnými partnermi v nasledujúcich jazykoch:
 • anglicky
 • nemecky
 • rusky
 • maďarsky
 • česky
Naša spoločnosť je zameraná na široké spektrum služieb v oblasti ochrany životného prostredia a bioremediácie. Zamestnanci sú kvalifikovaní a skúsení špecialisti, ktorí sú odborne spôsobilí v nasledujúcich profesiách:
 • mikrobiológ
 • chemický inžinier
 • geológ
 • geochemik
 • inžiniersky geológ
 • hydrogeológ
 • biotechnológ
 • poľnohospodársky inžinier
 • banícky inžinier
 
ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNENIA
Sme (podľa výpisu z obchodného registra) nositeľom oprávnenia k výkonu nasledujúcich živností:
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, vrátane nakladania s nebezpečnými odpadmi
 • sanácia a rekultivácia environmentálnych záťaží
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných vied a biotechnológií
 • projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh inžiniersko-geologického
 • prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
 • monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
 • sanácia environmentálnej záťaže
Ministerstvo životného prostredia SR (odborné geologické oprávnenie):
 • projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh inžiniersko-geologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
 • monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
 • sanácia geologického prostredia
 • sanácia environmentálnej záťaže
 • odborný geologický dohľad
 • vykonávanie sanačných prác v geologickom prostredí
 • odborný geologický dohľad
 • konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 • sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
 • prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
 • zemné práce
CERTIFIKÁCIA PODĽA NORIEM ISO
Získanie certifikácie spoločnosťou dokazuje funkčnosť princípov riadenia spoločnosti vedúce k neustálemu zvyšovaniu kvality poskytovaných produktov a služieb, vysokú profesionalitu dodávky so silnou väzbou na potreby zákazníka. Toto je dosiahnuté bez obmedzenia bezpečnosti a zdravia zúčastnených strán či negatívnemu vplyvu činností spoločnosti na kvalitu životného prostredia.

Spoločnosť EPS Slovensko, s.r.o. v roku 2018 získala certifikáciu v zmysle noriem STN EN ISO 9001 : 2016,  STN EN ISO 14001 : 2016 a STN OHSAS 18001 : 2009.

ISO 9001 : 2016 stanovuje kritériá pre systém riadenia kvality a je štandardom pre viac ako milión organizácií vo viac ako 170 krajinách sveta.
Tento štandard je založený na mnohých princípoch riadenia kvality vrátane silného zamerania na zákazníka, motivácie a dôsledkov vrcholového manažmentu, procesného prístupu a neustáleho zlepšovania. Použitie normy ISO 9001: 2016 pomáha zabezpečiť získanie dlhodobo konzistentných a kvalitných produktov/služieb.

ISO 14001 : 2016 špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva spoločnosti a prispieva tak k environmentálnemu pilieru udržateľnosti. Norma pomáha spoločnosti dosiahnuť zamýšľané výsledky svojho systému environmentálneho manažérstva, ktoré poskytujú hodnotu pre životné prostredie, samotnú spoločnosť a zainteresované strany.
ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001
V súlade s environmentálnou politikou spoločnosti, zamýšľané výsledky systému environmentálneho manažérstva zahŕňajú:
· Zlepšenie environmentálnych vlastností;
· Plnenie povinností vyplývajúcich z dodržiavania predpisov;
· Dosiahnutie environmentálnych cieľov.

OHSAS 18001 hodnotí a posudzuje ochranu zdravia a bezpečnosti práce. Zároveň pomáha spoločnosti vytvárať politiku zdravia a bezpečnosti práce s cieľom ochrany zdravia a bezpečnosť práce neustále zlepšovať.
od laboratória k lokalite, od myšlienky k technológii
EPS Slovensko, s.r.o.