Výskum a vývoj inovatívnych biotechnológií

Pomocou aktivít vo výskume a vývoji sledujeme jednoduchý cieľ: dosiahnutie najlepšieho možného riešenia v ochrane životného prostredia pomocou našich skúsených pracovníkov a aj spoluprácou s významnými vedeckými pracoviskami.
 
Výskum a vývoj zohráva veľmi dôležitú úlohu v našom procese inovácií. Jej hlavnou náplňou je rozširovanie súboru poznatkov o bioremediačnom potenciáli mikroorganizmov, a to pomocou výskumnej činnosti, na základe ktorej sú vyvíjané nové technologické prístupy v bioremediačných technológiách a vnášanie stále nových inovatívnych prístupov. Inovácia vyústi do nových poznatkov a zefektívni kvalitu sanačných prác, ktoré sú predpokladom úspešnej spolupráce.
 
Uvedomujeme si dôležitý význam kvalitne pracujúceho mikrobiologického laboratória, a to nielen pre vlastné sanačné práce na biotechnologickej platforme, ale aj ponukou tejto kapacity smerom k zákazníkom sa môže dosiahnuť zvýšenie kvality celého odboru aplikovaného v praxi. Spojenie laboratória a práce na lokalite by malo byť neoddeliteľnou súčasťou každého projektu, ktorý pristupuje k riešeniu škôd na životnom prostredí s víziou, aby dopad nápravných opatrení priniesol čo najmenšie vedľajšie účinky a viedol k obnoveniu prirodzených podmienok. V firemných plánoch figuruje cieľ rozšíriť súčasné priestory o vlastné nové technologické centrum s laboratóriami zameranými predovšetkým na výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia, biotechnológie a nanomateriály.
 
Obhospodarujeme vlastnú zbierku mikroorganizmov, ktorá obsahuje viac ako sto mikrobiálnych taxónov izolovaných z lokalít dlhodobo kontaminovaných organickými či anorganickými polutantmi. Takáto rozsiahla skupina identifikovaných a overených prokaryotických a eukaryotických mikroorganizmov s biodegradačným potenciálom voči širokej skupine kontaminantov vyskytujúcich sa v našom životnom prostredí je na území Slovenskej republiky úplne ojedinelá.
Vlčie hrdlo 28
821 07 Bratislava
Sme držiteľmi certifikátov ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001